Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Nombre d'activitats econòmiques existents, d'acord amb la categorització del Registre Municipal d'Activitats. Dades extretes a 31 de desembre de l'any de referència

Font: Ajuntament de Girona. Registre Municipal d'Activitats

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc