Indicadors pressupostaris: Termini mig de cobrament

Indicadors pressupostaris: Termini mig de cobrament

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: Import pendent cobrament a 31/12 cap I a III / Obligacions reconegudes netes cap I a III *365

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc