Renda familiar disponible bruta (RFDB)

Renda familiar disponible bruta (RFDB)

Mesura dels ingressos de què disposen les persones residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. S'expressa en milers d'Euros

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Pels anys 2000 a 2008 (càlcul base 2000). Anys 2009 i 2010 (base 2008). Anys 2011 a 2014 (base 2010). Any 2015 dades provisionals.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc