Altes padronals

Altes padronals

Nombre d'altes padronals produïdes al municipi en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any indicat, segons tipologia

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants aprovat

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc