Moviment migratori

Moviment migratori

Nombre d'arribades i sortides produïdes al municipi en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any indicat

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants aprovat

Càlcul: Saldo migratori = nombre d'arribades - nombre de sortides.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc