Valor afegit brut (VAB) dels serveis per branques d'activitat (percentatge)

Valor afegit brut (VAB) dels serveis per branques d'activitat (percentatge)

Percentatge de riquesa generada pel sector serveis en l'economia, durant el període considerat, per branques d'activitat

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats. Anys 2001 a 2008 base 2000, anys 2009 i 2010 base 2008, anys 2011 a 2017 base 2010. Anys 2017 i 2018 dades provisionals.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc