Percentatge de demandants d'ocupació estrangers

Percentatge de demandants d'ocupació estrangers

Pes dels demandants estrangers d'ocupació respecte el total de demandants d'ocupació

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul: (Nombre de demandants d'ocupació estrangers * 100) / Nombre total de demandants d'ocupació

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc