Població activa local registrada per sexe

Població activa local registrada per sexe

Nombre de persones actives (ocupades registrades + aturades registrades), per sexe

Font: Diputació de Girona. Xifra

Càlcul: A partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, s'extrapola la distribució per sexe a partir de la "Mostra Contínua de Vides Laborals" de la Seguretat Social. Convencionalment s'utilitza com a dada anual la corresponent al tercer trimestre

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc