Actuacions de la defensa de la Ciutadania per 1000 habitants

Actuacions de la defensa de la Ciutadania per 1000 habitants

Nombe d'actuacions de l'Oficina de Defensa de la Ciutadania (ODC), per cada 1000 habitants

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Oficina de Defensa de la Ciutadania

Càlcul: Nombre d'actuacions de l'ODC l'any de referència x 1000 / població total el mateix any

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc