Índex de motorització

Índex de motorització

Nombre de vehicles de la categoria per cada 1000 habitants

Font: Ajuntament de Girona. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: Nombre de vehicles que han tributat l'any de referència / Padró municipal d'habitants a 31 de desembre del mateix any

Càlcul: Nombre de vehicles per categoria * 1000 / Població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc