Població en situació d'atur

Població en situació d'atur

Proporció de persones aturades registrades sobre la població de 16 a 64 anys

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: (Nombre de persones aturades registrades / Població 16- 64 ) x 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc