Densitat de població bruta

Densitat de població bruta

Relació entre el nombre d'habitants i la superfície total de l'àmbit, expressada en habitants / km2

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombre d'habitants de l'àmbit / km2 de superfície de l'àmbit

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc