Densitat de població neta

Densitat de població neta

Relació entre el nombre d'habitants de l'àmbit i la superfície de sòl urbà destinada a ús residencial de l'àmbit, expressada en habitants / hectàrea

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombre d'habitants / superfície de sòl urbà amb ús residencial, expressada en hectàrees

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc