Coordenades geogràfiques

Coordenades geogràfiques

EPSG: 25831 - ETRS89 / UTM zone 31N

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Unitats expressades en graus decimals

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc