Despeses del pressupost

Despeses_2013.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-05-12T12%3A46%3A42.322Z/pressupost-despeses-2013.csv

Contingut:

• Orgànica: Tipus de despesa d'acord amb la classificació segons estructura organitzativa de l’Ajuntament

• Programa: Finalitat i objectiu de la despesa d'acord amb l’Ordre EHA/3565/2008

• Econòmica: Tipus de despesa d'acord amb el concepte de despesa i d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008

• Descripció: Nom de la partida pressupostària

• Crèdits inicials: Quantitat inicial prevista al pressupost aprovat per l’exercici

• Modificacions de crèdit: Modificació de crèdit inicialment aprovat

• Crèdits extraordinaris: Modificació a l’alça del pressupost per tal d’habilitar crèdit per una despesa inicialment no prevista i que es considera urgent i necessària

• Suplements de crèdit: Modificació a l’alça del pressupost per tal d’habilitar crèdit per una despesa inicialment prevista per una quantia no suficient i que es considera urgent i necessària

• Ampliacions de crèdit: Ampliació del crèdit inicialment previst atesa la seva determinació en bases d’execució del pressupost i per haver-se establert reglamentàriament els requisits necessaris per procedir a aquesta modificació

• Transferències positives: Increment del crèdit inicialment previst en una partida a partir de dotació procedent d’altres partides

• Transferències negatives: Disminució del crèdit inicialment previst en una partida a partir de dotació a d’altres partides

• Romanents incorporats: Increment del crèdit inicialment previst procedent d’exercicis anteriors

• Baixes per anul·lació: Anul·lació del crèdit inicialment previst

• Crèdits totals consignats: Dotació pressupostària final després de les modificacions pressupostàries tramitades (crèdits inicials + / - modificacions de crèdit)

• Despeses autoritzades: Despesa derivada de l’acord d’execució d’una despesa, per una quantia certa o aproximada i comporta la reserva de crèdit per aquesta finalitat

• Saldo de crèdits disponibles: Crèdits disponibles al final del període

• % de realització del pressupost: Execució del pressupost total en relació amb la despesa executada (obligacions reconegudes)

Informació addicional

Última actualització May 12, 2016
Creat May 12, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.