Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Hisenda. Gestió Tributària

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc