Indicadors pressupostaris: Endeutament relatiu

Indicadors pressupostaris: Endeutament relatiu

None

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: Deute viu operacions endeutament a 31/12 / Pressupost total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc