Indicadors pressupostaris: Inversió en infraestructures per habitant

Indicadors pressupostaris: Inversió en infraestructures per habitant

Despeses de l'exercici executades en inversió, en infraestructures / núm. habitants

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència / Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants continu a 31 de desembre de l'any de referència

Càlcul: Deute viu operacions endeutament a 31/12 / Nombre d'habitants

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc