Indicadors pressupostaris: Participació de les despeses d'Urbanisme

Indicadors pressupostaris: Participació de les despeses d'Urbanisme

Percentatge de les despeses generades per l'urbanisme, respecte el total de despesa municipal

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: (Obligacions reconegudes de l'Urbanisme*100) / Pressupost total despeses

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc