Indicadors pressupostaris: Participació dels ingressos d'Urbanisme

Indicadors pressupostaris: Participació dels ingressos d'Urbanisme

Percentatge d'ingressos generats per l'Urbanisme, respecte el total d'ingressos municipals

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: (Drets reconeguts nets d'Urbanisme ( ICIO + taxa urb.) *100) / Pressupost total d'ingressos

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc