Indicadors pressupostaris: Termini mig de cobrament

Indicadors pressupostaris: Termini mig de cobrament

None

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: (Import pendent de cobrament a 31/12 Cap. I a III / Obligacions reconegudes netes Cap. I a III) *365

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc