Resum dels ingressos del pressupost liquidat per capítols

Resum dels ingressos del pressupost liquidat per capítols

Total d'ingressos municipals per capítols

Font: Ajuntament de Girona. Memòria del Compte General

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc