Retribució anual de membres del consistori RDF

Retribució íntegra anual dels membres del consistori municipal. Anys 2006 a 2017. Els membres de l'equip de govern perceben retribucions per l'exercici del seu càrrec, d'acord amb el règim de dedicació exclusiva o parcial, i estan donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Els representants polítics sense atribucions de govern reben les indemnitzacions pel seu càrrec de representació i participació als plens i comissions, d'acord amb el que estableix el ple, un cop constituïda la corporació.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d’Hisenda i Règim Interior. Règim Interior. Recursos Humans.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.